fbpx
zielony napis smart z plusem wpisanym w okrąg, z podpisem "Centrum Medyczne Smart"

Tel: 12 333 777 1

Godziny otwarcia: Pn - Pt 8:00 - 18:00

Polityka Prywatności

CM Smart to wyjątkowa placówka na mapie Krakowa, która oferuje specjalistyczną, prywatną opiekę medyczną. Swoją ofertę kierujemy do dorosłych jak i do naszych najmłodszych pacjentów. Współpracujemy z lekarzami specjalistami z najlepszych krakowskich szpitali.


Postanowienia ogólne

1. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym
www.cmsmart.pl (dalej: „Polityka”) została stworzona i przyjęta przez CM SMART sp.
zo.o.

2. Terminy użyte w Polityce oznaczają:

SERWIS: serwis internetowy;
Użytkownik: podmiot korzystający z publicznie dostępnego Serwisu;
Właściciel: CM SMART sp. zo.o. Gen. Augusta fieldorfanila 14/88 31209 Kraków,
NIP:9452240322 REGON:387675413;
RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
COOKIES: pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym
Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Pliki
zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Cookies
najczęściej zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich
przechowywania na urządzeniu końcowym oraz numer;

3. Celem Polityki jest w szczególności:

a) udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania Cookies w
Serwisie, wymaganych przez przepisy prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego;
b) zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym
standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych.

4. Właściciel ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących
Użytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz
usług.

5. W celu uzyskania pełnego dostępu poprzez Serwis do treści i usług oferowanych przez
Właściciela, wskazane jest zaakceptowanie zasad wynikających z Polityki.

6. Zastosowanie mają m.in. następujące przepisy prawa:

a) ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2017.1907 t.j. ze
zm.);
b) ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.
2017.1219 t.j. ze zm.);
c) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z
4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych RODO
d) ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.) i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca
2002 r. (Dz. U. 2020 poz. 344 ze zm.).

Ochrona prywatności i danych osobowych

1. Dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są przez Właściciela zgodnie z
przepisami prawa. Uzyskane przez Właściciela dane osobowe Użytkowników
przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody lub wystąpienia
innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych według przepisów, w
szczególności Rozporządzenia.

2. Właściciel dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których
dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:

a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;
b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane
dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są
przetwarzane;
d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą,
przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są
przetwarzane; przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo
danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem
przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą
odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

3. Właściciel stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające
ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu,
kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób
fizycznych.

4. Właściciel dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych,
technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych, w szczególności
Właściciel zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony pozwalającą na
zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagrożeniami,
płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci
telekomunikacyjnych.

5. Każdemu Użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił Właścicielowi swoje
dane Właściciel zapewnia dostęp do danych i korzystanie z innych praw osobom,
których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w
tym osobom tym przysługuje:

a) prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
b) prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
c) prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania,
prostowania, usuwania;
d) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
e) prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem
ochrony swoich praw.

6. Właściciel może przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym
poprzez profilowanie, na zasadach wynikających z Rozporządzenia. W takim
przypadku celem działań Właściciela są cele marketingowe lub potrzeby personalizacji
komunikatów wysyłanych do Użytkowników (w tym dopasowanie informacji do
potrzeb lub oczekiwań Użytkownika). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec takiego
przetwarzania jego danych sprzeciw ten może być wyrażony poprzez wysłanie
wiadomości na adres Właściciela: biuro@cmsmart.pl. Osoba mająca dostęp do danych
osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Właściciela lub
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie
Właściciela.

7. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie
upoważnienia Właściciela lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i
wyłącznie na polecenie Właściciela.

Cookies

1. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której
korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie
dopasowanie skierowanych do niego treści, w tym reklam. Właściciel stosuje Cookies,
aby zagwarantować odpowiedni standard wygody Serwisu, a zebrane dane są
wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.

2. Cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;
b) optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie
urządzenia końcowego Użytkownika;
c) tworzenia statystyk,
d) utrzymania sesji Użytkownika;
e) dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.
 
3. Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu.

4. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy
korzystają z Serwisu, aby usprawniać funkcjonowanie Serwisu zapewniając bardziej
efektywną i bezproblemową nawigację.

5. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Właściciela,
oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące
do przeglądania stron internetowych (np. przeglądarka internetowa) wprowadza
domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies.
Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować
automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym
zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym
zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania
(przeglądarki internetowej).


6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji
gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

7. Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości może spowodować
utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania
Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w
Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

8. Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu
końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne
zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).

9. Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie
powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub
oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 
10. Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych
technologii stosowanych w ramach Serwisu.

Zakres przetwarzania danych osobowych

1. Na potrzeby umawiania wizyt przetwarzane są Pana/Pani dane obejmujące imię,
nazwisko, płeć, PESEL lub datę urodzenia (w przypadku braku numeru PESEL), numer
telefonu, adres email.

2. Powyższe dane są wykorzystywane także w celu weryfikacji tożsamości przed
udzieleniem świadczenia zdrowotnego.

3. Administrator jako podmiot leczniczy jest zobowiązany do prowadzenia i
przechowywania dokumentacji medycznej, której treść i zakres określają obowiązujące
przepisy prawa.

4. Dane zawarte w dokumentacji obejmują m.in. opis przebiegu procesu leczenia i
diagnostyki.

5. Jeśli wyraziła/wyraził Pani/Pan zgodę na komunikację marketingową, wykorzystywane
są Pani/Pana dane w postaci adresu, adresu email lub numeru telefonu, a także imienia
i nazwiska.

Postanowienia końcowe

1. Polityka została przyjęta na mocy zarządzenia Właściciela i wchodzi w życie z dniem
01.02.2022 r. Zmiana treści Polityki może nastąpić w takim samym trybie.
2. Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Prawem właściwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
4. W sprawach nie uregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa.